El nou POUM suposa un atac a l'activitat agrària

Procés especulatiu amb habitatge

Centenars d’habitatges de l’Horta es veuran afectats per un procés especulatiu amb la creació de 29 urbanitzacions en mig de l’espai agrari. Aquestes noves urbanitzacions obligaran a la reparcel·lació interna perquè moltes de les parcel·les existents no arriben a la superfície mínima, obligant als seus habitants a un procés de venda forçosa per no poden assumir els costos de reparcel·lació i urbanització.

Afectació a l'activitat agrària

L’aparició de 29 urbanitzacions previstes a nou POUM a l’Horta de Lleida també afectaran greument a l’activitat agrària predominant a l’entorn. Els drets urbans adquirits pels nous habitants de l’Horta seran en molts casos incompatibles amb l’activitat agrària i ramadera expulsant-les de les zones àmplies. A la llarga suposarà un abandonament i una degradació de l’entorn agrari del municipi de Lleida. L’empobriment de l’activitat agrària i ramadera afecta a un dels principals motors econòmics del nostre municipi i frena la creació de llocs de treball.

El POUM també genera indefensió de l’actual activitat agrària de l’Horta de Lleida amb un règim de compatibilitats molt ampli d’altres activitats econòmiques en sòl rústic. En molts casos amb un informe tècnic municipal i amb una justificació mínima es podrà donar llicencia per instal·lar activitats hoteleres, de restauració, de lleure, habitatges o esportives.