Abans de marxar de vacances, ses senyories van votar tot això

Posted on Posted in Paeria and tagged , , , .

Sabem que la fitxa amb el sentit de vot de cada formació té molt bona rebuda. Ajudeu-nos a difondre-la i més gent disposarà d’aquest instrument de transparència. Podeu consultar l’acta del ple del 29 de juliol aquí.

Ple Paeria 1 de julliol 2016

Ple Paeria 1 de julliol 2016

Proposta del servei d’Educació de ratificació de l’addenda a la prorroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i el centre Integral de FP Ilerna, per al curs 2016-2017 en règim d’alternança i amb formació dual el cicle formatiu de grau superior d’administració i finances.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta fixació del sistema de provisió dels llocs de treball vacants de Cap de Servei.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta aprovació canvi denominació i adaptació de contingut funcional d’un lloc de treball vacant adscrit a l’àmbit de Promoció i Gestió de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta aprovació canvi denominació, contingut funcional i dependència orgànica d’un lloc de treball vacant adscrit a l’àmbit de Gestió dels Recursos Municipals, Hisenda i Polítiques de Transparència

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació inicial del Plec de condicions jurídiques, econòmiques i administratives que ha de regir l’alienació, mitjançant un procediment obert, de diverses finques municipals, situades a l’àmbit del Pla Parcial SUR 2 “CIUTAT JARDÍ” i al carrer Alcarràs, núm. 15 de Lleida. Iniciar la licitació.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació provisional del Pla de millora urbana de composició volumètrica i de façanes en l’àmbit dels conjunts D3 i D4 de la illa “ID” del SUR 5, Copa d’Or, entre les avingudes Miquel Batllori i d’Albarés i els carrers Joaquin Costa i Carme Laforet, promogut per TREBOR 2010, SL.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta de donar conformitat al Text refós del Pla especial urbanístic per a l’ordenació dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Lleida.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’ordenació urbana de

Lleida, per a la supressió de l’apartat 4 de Llicències urbanístiques, articles 21 al 32, ambdós inclosos.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació, llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Lleida.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació de la renovació de la flota d’autobusos urbans de Lleida, segons proposta de

l’empresa adjudicatària, AUTOBUSOS DE LLEIDA, SA, del contracte de gestió del servei públic de

transport col·lectiu urbà de viatgers a Lleida, de subministrament de 9 autobusos urbans estàndard de pis baix (9 amb motorització híbrida i 1 dièsel) i 1 autobús mini accessible (motorització dièsel).

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal de la Venda no Sedentària de Lleida.

PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Mocions entitats

Moció promoguda per la Junta de Personal i les seccions sindicals amb representació en aquest òrgan, relativa a la jornada laboral dels empleats públics.

1 PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Mocions Grups Municipals

Moció del Grup Municipal de Crida per Lleida-CUP per al dret de les persones en risc d’exclusió social a una alimentació adequada.

1,2,3,5,6,7 PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

4 PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal del PP per a l’elaboració d’un protocol contra la inseguretat i l’incivisme al barri de la Mariola.

1 PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal de CiU de suport al Correllengua 2016.

1 PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Moció del Grup Municipal d’ERC-Avancem per la rebaixa de l’IVA en els productes d’higiene femenina i en els bolquers per infants i adults.

1 PSC

CIU

Cs

ERC

CRI

PP

COMÚ

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest