Al·legacions al polígon de Torreblanca-Quatre Pilans

Posted on Posted in Ciutat per treballar, Ciutat per viure, Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , , .

Un Pla Director sobredimensionat i amb estimacions d’impacte poc creïbles, que compromet la protecció de l’Horta i la transició ecològica

Reclamem la paralització del Pla per revisar de l’estudi ambiental per solventar els errors de càlcul que conté. Demanem també la reducció de les dimensions del polígon a la zona de Torreblanca, l’eliminació de la compatibilitat SEVESO i unes majors limitacions a la contaminació, més protecció dels terrenys rurals inclosos al PDU, i la revisió de les condicions per al veïnat afectat per la requalificació de terrenys.

«Considerem que el Pla Director presenta greus deficiències en l’anàlisi de l’impacte del polígon en termes de consums d’aigua i energia i d’emissions d’efecte hivernacle, i defineix unes dimensions que no responen a la demanda previsible de sòl industrial», ha valorat el regidor Sergi Talamonte. «I sobre aquesta base poc creïble, defineix un projecte que resulta contradictori amb els objectius d’acció contra el canvi climàtic, de transició ecològica i econòmica i de protecció i valorització de l’Horta», ha afegit.

Per això, el comúdelleida ha presentat avui davant la delegació del Govern de la Generalitat a Lleida 7 al·legacions al Pla Director del polígon de Torreblanca Quatre Pilans.

Un estudi ambiental poc creïble que amaga l’incompliment del Pla d’acció d’energia sostenible i clima de Lleida

Una de les al·legacions més destacades reclama aturar el procediment d’aprovació del pla fins que no es revisin i corregeixin els càlculs d’abastament d’energia i emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), i les conseqüents mesures de compensació dels efectes d’aquests consums i emissions fixades en la normativa del pla director.

«Tot i els dubtes previs que teníem sobre l’impacte ambiental del projecte, el que no esperàvem és trobar un estudi ambiental amb el que considerem greus erros de càlcul que minimitzen l’impacte del projecte», ha explicat el regidor Sergi Talamonte, «quan la realitat és que ens trobem davant d’una proposta que incompleix els objectius d’acció climàtica que han de guiar les polítiques de transició econòmica i que figuren en tots els acords internacionals, de la UE, de l’Estat, de Catalunya i de la pròpia ciutat».

En aquest sentit, el regidor del comú ha explicat que l’impacte del polígon suposarà l’incompliment clar del Pla d’acció d’energia sostenible i el clima (PAESC) aprovat pel Ple de la Paeria al maig del 2019. El PAESC fixa uns objectius de reducció d’emissions del 40% al 2030 respecte les del 2005, un objectiu inassumible amb la nova activitat projectada a Torreblanca.

Deficiències en els càlculs del consum energètic i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle

El comúdelleida argumenta que els càlculs de consum energètic i d’emissions parteixen d’una valoració errònia dels m2 destinats a ús industrial, confonent m2 de superfície amb m2 de sostre (un m2 de superfície pot tenir un aprofitament de dos m2 si es fan dos pisos), de manera que es rebaixa l’aprofitament industrial de 3,1 milions de m2 a 2,2 milions .

A més, sobre aquests m2 s’aplica una metodologia per a l’estimació del consum elèctric i de les emissions que no s’explica i que difereix de la metodologia habitualment emprada i dels paràmetres fixats per normes tècniques com el Código Técnico d’Edificación, la Guia de càlcul d’emissions de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic o el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Tampoc no es tenen en compte altres tipus de consums energètics, a part de l’elèctric, com el gas i altres combustibles, que farien pujar les estimacions d’emissions de GEH. tampoc no es comptabilitzen les emissions generades per la mobilitat associada al polígon. Tampoc no es comptabilitzen les emissions generades per la mobilitat associada al polígon.

«Tot plegat condueix a unes estimacions molt poc creïbles de consum energètic i d’emissions, que minimitzen l’impacte del polígon, per acabar justificant la viabilitat ambiental del projecte», ha explicat Sergi Talamonte. Per això, el comúdelleida reclama que es revisin els càlculs i que es reformulin els paràmetres de compensació dels efectes del consum energètic i emissions de GEH.

A més, les al·legacions contemplen ampliar les obligacions de producció renovable fotovoltaica al 100% de les cobertes útils del polígon i de reserva d’aparcaments per a bicis i vehicles elèctrics.

Un projecte sobredimensionat

En les al·legacions es posa en dubte la necessitat d’un polígon de prop de 500ha d’extensió, en un territori on existeixen encara 1.810Ha de sòl industrial desocupat. «Tot i que es vulgui justificar el projecte en la necessitat de grans parcel·les, les dades que aporta el propi PDU mostren que la demanda de grans parcel·les està baixant i que a més hi ha espai disponible a la plana de Lleida per desenvolupar parcel·les com les que es preveuen al sector de Quatre Pilans», ha explicat la regidora del comúdelleida, Elena Ferre.

Per això, es proposa reduir la dimensió del polígon desafectant tota la zona de Quatre Pilans, tenint en compte que s’afecta a nombroses explotacions de regadius històrics i habitatges privats, i per la seua proximitat al barri de Mangraners.

Que comportarà uns consums d’aigua insostenibles

Per altra part, les al·legacions també plantegen la falta de previsió del Pla Director en quant a l’afectació que pot tenir un polígon d’aquestes dimensions en el consum d’aigua potable i d’aigua del canal d’Urgell. La connexió de la nova zona industrial a la xarxa d’abastament d’aigua de Lleida suposaria multiplicar per 3,8 la quantitat d’aigua consumida per activitats industrials.

«Tenint en compte la saturació de la xarxa d’aigua potable a Mangraners, la declaració de situació d’emergència de la conca del Segre feta per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i les restriccions al regadiu que en els darrers anys ha hagut d’implementar el canal d’Urgell a causa de la sequera, un polígon d’aquestes dimensions pot suposar una sobrecàrrega de consum d’aigua impossible d’assumir en un context de canvi climàtic que anuncia períodes de sequera més intensos», ha valorat l’Elena Ferre.

Per això, a més de demanar la reducció de les dimensions del polígon es planteja també la necessitat d’introduir limitacions a la implantació d’activitats que requereixin un consum d’aigua elevat.

El Pla Director tampoc no aclareix com es cobriran les necessitats de gestió de residus del polígon i com afectarà a la vida útil de l’abocador de Montoliu, que actualment dona servei als municipis de la plana de Lleida.

Afectacions a l’entorn: contaminació i altres riscos

El comúdelleida planteja també al·legacions en relació al tipus d’activitats que es poden desenvolupar al polígon per tal d’evitar riscos i contaminació que afectaria al conjunt de la població de Lleida i en especial al barri de Mangraners.

En aquesta línia, es demana eliminar la compatibilitat de la zona de Torreblanca amb activitats subjectes a la normativa Seveso, i restringir la implantació d’activitats contaminants. Tal i com s’argumenta en les al·legacions, actualment Lleida és la ciutat catalana amb més dies amb episodis d’alta contaminació per partícules, en gran mesura per les seues característiques orogràfiques, que dificulten la dispersió de contaminants. Es proposa, per tant, la introducció de restriccions en els usos o activitats permeses en el polígon en funció del nivell d’emissions de CO2.

També es planteja la necessitat de revisar les condicions que s’estableixen en quant a contaminació acústica i odorífera. Els límits que estableix el pla director respecte als paràmetres de contaminació acústica, de fet estan per sobre dels llindars màxims que estableix el propi Pla General de Lleida i autoritzen una pressió sonora deu cops per sobre de la fixada al pla general.

Garantir el futur de l’Horta i l’aposta per un nou model alimentari

Un altre paquet d’al·legacions se centra en garantir que el desenvolupament del polígon sigui més respectuós amb la normativa de protecció de l’Horta i dels espais naturals i coherent amb les polítiques de suport a l’agricultura d’impuls d’un nou model alimentari.

Es proposa definir com zona d’especial protecció tot el terreny rural del sector comprés en el PDU i que no forma part del polígon, esvaint l’opció de futures ampliacions que acabin amb l’activitat agrària a la zona. També es proposa millorar la protecció dels corredors ecològics.

En quant a la transició energètica, es reclama el soterrament de la línia de molt alta tensió, amb un traçat que passi pel polígon i no afecti a la zona rural.

Condicions justes

El darrer grup d’al·legacions s’orienten a garantir condicions justes i igualitàries per a les persones que es vegin afectades pel desenvolupament del polígon. Mentre que el PDU preveu que terrenys subjectes a expropiació i altres subjectes a cooperació, el comúdelleida planteja que s’estableixi el mateix tracte per a tot el veïnat afectat.

Es proposa que tots els afectats que puguin triar entre el mecanisme d’expropiació -pel qual rebran un preu més baix, quedant eximits d’obligacions- o el de cooperació -que els permet optar a un preu de venda més elevat, a canvi d’assumir costos d’urbanització.

  • Al·legacions al PDU Torreblanca Quatre Pilans

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest