Autobusos, un altre forat negre de diner públic

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , , , , .

L’empresa concessionària del servei de transports urbans de viatgers de Lleida reclama a la Paeria 837.474€ i exigeix que els canvis a la concessió es realitzin per escrit, constatant la mateixa improvisació que es va fer evident amb la concessió dels radars. El resultat d’aquest despropòsit s’evidencia als registres d’usuaris de 2014, un terç per sota de les previsions de viatgers inicials tot i que la subvenció es va disparar més de 1.3 milions d’euros per sobre de l’estimació inicial. El Comú de Lleida lamenta el cost que suposa per a la ciutadania la improvisació i les modificacions verbals que altra vegada imperen en el modus operandi de l’actual equip de govern. Davant d’un despropòsit d’aquestes proporcions, el Comú proposa un procés de remunicipalització que condueixi a una gestió sostenible del servei d’autobusos a través d’una Cooperativa de Transports.
Autobusos Lleida SA, concessionària del servei de transports urbans de viatgers de la ciutat de Lleida, reclama a la Paeria 837.474€ amb la finalitat de restablir l’equilibri econòmic de l’any 2014. A més a més, sol·licita una modificació dels pressupostos municipals o la creació d’una nova partida pressupostària a l’any 2014 per cobrir el pagament de la subvenció meritada per la prestació del servei. I quelcom que encara és més sorprenent, sol·licita que les modificacions del servei ordenades per l’Ajuntament siguin aprovades expressament, tanmateix com la liquidació definitiva de l’any 2013, la liquidació provisional de l’exercici 2014 i el preu per kilòmetre dels anys 2013 i 2014.
Reclamació busos 1
Reclamació busos 2
Aquesta reclamació per a que la Paeria confirmi per escrit a l’empresa tots els canvis que decideix el govern municipal denota que la concessionària no se’n refia del govern i que els canvis s’han fet només de paraula, fet que torna a evidenciar, com ja vàrem constatar amb els radars, la improvisació i la pèssima gestió que caracteritza l’acció de govern.
NuevoDocumentoSi analitzem què va passar durant el 2014 amb la partida pressupostària corresponent, veiem que inicialment es va dotar amb 5.300.000€. A la segona modificació de pressupost del 2014, s’incrementa aquesta partida amb 520.000€. Però aquestes quantitats seran insuficients per cobrir l’import estimat de la subvenció descrit a l’ Acord Segon de la Modificació del Contracte. Aquest acord fou aprovat al juliol de 2012 i obeeix a les clàusules 8 i 24 del contracte original firmat al 2002, que diu que si bé l’ Ajuntament té la potestat de modificar el servei per interès públic, serà respectant sempre l’equilibri econòmic de la concessió.

2014: Un terç menys de viatgers dels previstos mentre la subvenció es dispara més de 1.3 milions sobre la previsió

Per tal d’entendre el cost del servei de transport públic per al conjunt de la ciutadania de Lleida, hem de tenir en compte diverses xifres: el nombre de viatgers de pagament respecte al total, els kilòmetres totals de servei i el cost estipulat -segons plecs- del kilòmetre de servei i del kilòmetre addicional.

L’any 2014, segons les previsions fetes al 2002 per Autobusos de Lleida S.A., l’empresa havia de donar servei a 8.290.601 viatgers. La realitat ha estat que l’any passat van utilitzar el servei 5.599.258 persones (2.691.343 menys que els que s’havien previst, es a dir un 32,4% per sota de la previsió inicial). Una xifra molt allunyada del màxim històric de 2010, en el què es van registrar 6.547.401 usuaris.
NuevoDocumentoEl preu per km de servei es va establir per a 2014 amb 5,12€, el cost per kilòmetre addicional, amb 3,85€, mentre que el nombre de kilòmetres totals fou de 1.812.323.
Com que l’Empresa concessionària estableix unes despeses anuals de gairebé 10 milions d’euros, la diferència entre la recaptació per venda de bitllets i les despeses del servei, xifra que dóna lloc a la subvenció per part de la Paeria, ascendeix a 6.632.667€, lluny dels 5.300.000€ pressupostats al 2014. És a dir, es perd un terç de viatgers respecte a la previsió inicial però, a més a més, s’incrementa la despesa ja que la subvenció prevista es dispara amb 1.332.667 euros de més.
La despesa municipal amb autobusos corresponent a 2014 és especialment alta, la mitjana de subvenció municipal entre 2006 i 2014 és de 5.637.107€ anuals, o, explicat d’una altra manera, la Paeria ha gastat 50.733.971€ en els darrers 9 anys d’autobusos privatitzats.
Cal remarcar que Autobusos de Lleida S.A. va declarar entre 2006 i 2012 uns beneficis al Registre Mercantil de 1.554.417€, segons els comptes anuals dipositats. Al 2013, últim exercici auditat, reconeix unes pèrdues de 466.495€, que compensarà amb futurs beneficis.
L’ informe tècnic de 2002 establia una despesa inferior als 17 milions d’euros a la primera dècada de busos privatitzats. Una xifra que ha quedat escandalosament per sota de la realitat, ja que amb només 9 anys (2006-2014) la ciutadania de Lleida, tant aquells que van amb bus com aquells que no, ha pagat pel servei d’autobusos més de 50 milions d’euros, concretament 50.733.971€, molt a prop del triple de la xifra prevista.

Segons l’estimació realitzada a principis d’any per l’empresa a l’enviar la liquidació provisional a la Paeria, s’efectuaran durant aquest 2015 un mínim de 1.925.423 Km, la qual cosa farà que de manera previsible la subvenció ascendeixi per sobre dels 7,2M€.

Mentre, el preu que paguen las persones que utilitzen aquest transport públic amb un bitllet senzill ha pujat un 26% amb 6 anys. I aquells que viatgen amb abonaments de trajectes (T10) han vist com entre 2008 i 2014, la targeta els costa un 71% més, de 5,7€ a 9,8€. I l’equip de govern, lluny d’intentar reduir aquestes despeses amb un estudi detallat, tria una tendència electoralista i, altra vegada, improvisada: augmenta serveis, crea noves línies, allarga trajectes i crea targetes gratuïtes en un clar exemple del “jo convido, però pagues tu”.

A la recerca dels culpables: els polítics, la crisis induïda per ells o l’empresa

Al 2002, es va aprovar en Ple la venda de l’empresa municipal Autobusos Lleida per 729.576€ al Grup Sarbus amb els únics vots favorables del PSC, enmig de fortes crítiques de l’oposició del moment: CiU, PP i ERC. Fins i tot, qui era llavors soci de govern, ICV, hi va votar en contra. Mentre que al 2012, la renovació de la concessió per 10 anys més i una pròrroga de 5 anys extra fins a 2027 no va generar cap oposició i es va aprovar amb els vots a favor dels 15 regidors del PSC i les abstencions dels del PP i CiU.

Podem igualment buscar culpables a la mal anomenada crisis econòmica, però analitzem les dades dels viatgers.

busos10Des del seu inici, cap al 2008, el número d’usuaris s’ha incrementat fins al maig de 2011, any de les darreres eleccions municipals. Tal i com revelen nombrosos estudis de mobilitat, l’autobús és un mitjà de transport més econòmic per a l’usuari que el vehicle particular. Però des de llavors, el número de viatgers s’ha reduït amb 1.839.278, un 26,94% menys que el màxim obtingut al 2011, per motius com la reducció de kilòmetres, l’increment exagerat del preu del viatge, la durada de l’estafa anomenada crisis o per, simplement i clarament, un servei inadequat a les necessitats de la població.

Podem fins i tot culpar a Moventis de la pèrdua de viatgers, però una empresa que és capaç de gestionar correctament el servei a l’àrea Metropolitana de Pamplona, amb una població de 380.000 habitants i amb més de 39 milions de viatgers anuals, hem de suposar que té capacitat, estructura i coneixements per a reptes més grans. A més a més, l’Ajuntament de Pamplona, tot i tenir més habitants que Lleida, dedica a la subvenció del servei menys de tres milions d’euros anuals, la meitat de despesa que fa Lleida amb els autobusos.

La reestructuració de recorreguts i horaris feta a Lleida al 2013 va ser una gran pífia. Tenia un clar objectiu d’estalvi econòmic i un recolzament del Ple de la Paeria, però ha generat queixes constants de veïns i ha motivat remodelacions fins a un any i mig després.

Vaga de treballadors davant la retallada de drets laborals que afecta al servei i a la seva seguretat.

La plantilla d’autobusos ha convocat una vaga derivada de la negociació del nou conveni col·lectiu de treballadors per al 2015. La convocatòria es deu a la intenció, per part de l’empresa, de fondre drets laborals aconseguits, com és l’augment de la jornada laboral i l’abaratiment de la compensació de l’hora extra, entre altres coses. Actualment, la inspecció de treball visita i expedienta l’empresa regularment per incloure als quadrants anuals hores extraordinàries estructurals i que són abonades parcialment i en part recuperades amb descans.

Un altra de les problemàtiques de l’actual gestió dels autobusos de Lleida és la subcontractació de l’empresa Ervin per fer-se càrrec del servei de tallers i manteniment dels vehicles. Aquesta subcontractació està permesa per la Paeria mitjançant una interpretació, molt beneficiosa per l’empresa, de la clàusula 31 del plec inicial de condicions administratives i tècniques que diu: “La subcontractació sols podrà recaure sobre prestacions accessòries”. Derivada d’aquesta subcontractació va arribar la reconversió de mecànics en conductors i l’empitjorament progressiu de l’estat dels autobusos i, conseqüentment, de la seguretat vial en general. Cal afegir que des de 2014, només existeix un lloc de treball a Autobusos Lleida S.A. per a personal de tallers, d’aquí sorgeix la sospita de l’ús de “comptabilitat de costos creativa” per imputar el cost del manteniment en el cost del servei.
La sostenibilitat a llarg termini del servei no pot ser la que planteja l’actual equip de govern d’incrementar el número de persones que viatgen gratis als autobusos. Tenim la convicció de què el fet de lliurar carnets T-Temps es una mesura temporal i propagandística, i resulta insostenible econòmicament a mig termini. Més quan hi ha altres necessitats socials urgents, com podria ser, per posar un exemple, incrementar els 9.000€ destinats a la campanya de suport als temporers.
La confusió que des de 2013 pateixen els usuaris actuals per la continua remodelació, adaptació, canvis de freqüències de parades i altres pífies, provoca que moltes persones optin per anar caminant abans que esperar el transbord o al següent bus.
Una alternativa Cooperativista per al bé comú.
El Comú de Lleida proposa un procés de remunicipalització, com ja va ocórrer al 1985, però sota la forma jurídica de Cooperativa de Transports vertebrada amb 3 socis cooperativistes: empresa concessionària, plantilla de treballadors i treballadores (amb igual pes al capital que la companyia) i Paeria.
Això permetrà una gestió sostenible i reduirà despeses econòmiques. L’eliminació de la externalització del servei de manteniment i tallers suposarà una més gran implicació de la plantilla, i evitarà la ingerència del polític de torn a la gestió directa del servei, donat que haurà de buscar el consens amb la resta d’agents, mantenint l’ Ajuntament la major part del capital de la Cooperativa perquè així ho exigeix la seguretat jurídica. I degut a que l’actual concessionària té garantit el contracte fins a l’any 2022, és una fórmula que permet a l’empresa mantenir l’equilibri econòmic. A la vegada, aquesta fórmula li permetrà aportar els coneixements i l’experiència adquirits durant aquest temps i una implicació dels treballadors i treballadores també en la gestió, creiem que a més a més facilitarà les negociacions del nou conveni col·lectiu perquè el fet de tenir igualtat de pes a la nova societat cooperativa obligarà a la intervenció de la Administració en la recerca del consens i la pau social.

Privatitzar i dur a terme una pèssima gestió: la factura més cara per a la ciutadania

Tal i com es va evidenciar a les denúncies anteriors del Comú (radars, La Caixa…) altra vegada la part perjudicada d’aquesta pèssima gestió és la ciutadania. Les persones usuàries han de pagar més pel servei, mentre que les no usuàries també han d’abonar més a la concessionària. I tot això mentre l’empresa, fent cas a la lògica capitalista, declara beneficis comptables. Creiem que hem de denunciar aquesta gestió personalista del Candidat a l’Alcaldia del Grup Municipal del PSC donat que entenem que contradiu allò que es va aprovar al ple de l’Ajuntament al 2012. El ple va optar per una racionalització del servei que està molt lluny del procediment administratiu que s’està impulsant, basat altre cop en la improvisació i les modificacions verbals, molt costoses per la ciutadania.

 

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest