Dubtes sobre la viabilitat econòmica del projecte d’inclusió presentat pel govern

Posted on Posted in Ciutat amable, Ciutat capdavantera, Ciutat per viure, Comú de Lleida and tagged , , , , , , , , .

El comúdelleida valora positivament la diversificació de recursos que planteja el govern, però li demana la valoració econòmica del funcionament de tots aquests dispositius i millores en la planificació de recursos de baixa exigència per atendre el sensellarisme tot l’any i no només en moments de baixes temperatures.

La regidora Laura Bergés es va reunir amb el regidor d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes per conèixer el model d’inclusió que hi presentaria el govern durant la reunió amb el Conseller. Durant la reunió, el comúdelleida li va traslladar unes primeres valoracions del model al regidor del PSC.

Viabilitat econòmica

«Nosaltres havíem plantejat com a alternativa al model de l’ECMU de l’anterior govern, un dispositiu amb quatre equipaments d’allotjament col·lectiu -l’ECMU per a temporers, i Josefines, un nou equipament de baixa exigència per a l’atenció al sensellarisme i una reforma del model de Jericó, a més del reforç dels programes de pisos. Ara el govern, planteja vuit equipaments, que evidentment poden permetre una atenció més adequada, però que sempre que se’n pugui garantir el finançament a llarg termini», defensava la regidora del comúdelleida, Laura Bergés.

La proposta del govern sols inclou la valoració de les inversions dels equipaments, però no uns estudis dels costos del funcionament que generaran, com és el personal, manteniment…«El principal dubte que ens genera el model del govern és la seua viabilitat econòmica més enllà de la inversió inicial», explicava la regidora del Comú.

Mancances en el model

Per altra part, des del comúdelleida es demana revisar el model d’atenció al sensellarisme, amb un allotjament municipal de baixa exigència per a les persones sense llar que doni servei durant tot l’any, no sols a l’hivern, i una revisió del model implantat a Jericó.

«El govern presenta tres espais diferents pel Pla Iglú, però la llei obliga a tenir un espai o equipament de baixa exigència obert durant tot l’any i no sols en la temporada del fred», reclama la regidora del comúdelleida Laura Bergés.

El comúdelleida proposa determinar de manera clara els usos de cada espai i millorar la gestió dels itineraris d’inclusió, reforçant la gestió directa i una major implicació de l’ajuntament en els projectes públic-comunitaris. «De tot el que es posa sobre la taula per part del govern, creiem que el servei de Jericó continua tenint una naturalesa poc clara, i no es resol el problema de saturació que pateix», afirmava la regidora del Comú.

Seguint amb aquesta línia, la regidora recomanava dotar a Lleida un recurs residencial municipal fora del Centre Històric per no continuar saturant aquesta zona de la ciutat de recursos destinats a les persones en situació d’exclusió social.

Des del comúdelleida es demana al govern incrementar el compromís en les polítiques d’habitatge, proposant un augment cada any, del parc d’habitatge públic a la ciutat per reforçar el model d’inclusió social i l’atenció a la campanya de la fruita.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest