El Comú treballa perquè l’accés a la informació de tots els regidors quedi garantit amb una moció al ple d’abril

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , , , .

El Comú de Lleida presenta una moció al ple d’abril que ha de servir per reglamentar aspectes que estan impedint que es faci efectiu el dret a l’accés a la informació de tots els regidors. L’agrupació d’electors creu que l’equip de govern i l’oposició estan obligats a cercar solucions a aquesta qüestió: “Confiem que el ple servirà per desencallar una qüestió que suposa una obstrucció al dret i deure dels regidors d’auditar l’acció de govern” diu el regidor Carlos González, qui avança que si el Ple no garanteix l’accés a la informació dels 27 regidors “continuarem el procediment legal que hem endegat per fer arribar la situació de bloqueig en l’accés a la informació a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, amb possibilitat que el cas derivi en un contenciós administratiu”.

RdP acces informacio10

El Comú ha presentat la moció en roda de premsa aquest dimarts


La situació de l’accés a la informació a la Paeria
“En 11 mesos a la Paeria hem constatat que l’equip de govern utilitza l’accés a la informació com una arma política per entorpir la capacitat de treball i de fiscalització dels grups de l’oposició” valora el regidor del Comú Sergi Talamonte. Com el Comú ha denunciat reiteradament, s’impedeix l’accés a la informació de formes diverses:

  • sense lliurar informació
  • oferint-la incompleta
  • retardant l’accés de la informació de forma injustificada
  • mantenint el silenci administratiu indefinidament
  • donant informació complexa en forma de paper fotocopiat, etc.

Unes pràctiques que atempten contra diversos preceptes legals i que posen als funcionaris en mig del foc creuat en la disputa política per l’accés a la informació.
RdP acces informacio8
Què planteja la moció del Comú?
Talamonte conclou que la moció que el Comú presentarà en el ple d’abril “vol donar solució a aquesta controvèrsia evitant la via judicial i evitant també situar els funcionaris de l’ajuntament en la incòmoda situació d’haver d’interpretar la normativa i la legislació per decidir si una informació és de lliure accés o no“. Considerem que és urgent i necessari regular i ordenar el dret dels regidors a la informació, i davant l’anomalia que suposa no disposar de Reglament Orgànic Municipal (ROM), posem sobre la taula la via de l’acord corporatiu per establir quines són les dades i la informació d’accés directe als regidors, fixar i ordenar el dret d’accés a la informació dels regidors a l’ajuntament de Lleida. El Comú de Lleida proposa al ple municipal els següents acords:

  1. El ple municipal reglamenta de forma explícita que els serveis municipals estaran obligats a facilitar l’accés a la informació als regidors de la corporació, sense que aquests hagin d’acreditar estar autoritzats pel president/a de la corporació i sense que els funcionaris hagin de disposar d’autorització expressa de l’Alcalde o Alcaldessa, en els supòsits que són reconeguts com de lliure accés en l’article 15 del Reial decret 2.568/1.986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les Entitats locals i en especial els que s’especifiquen en l’apartat c). A tal efecte es considerarà informació de lliure accés als regidors de la corporació la informació que es tipifica en els articles 8, 11 i 13 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en especial a la informació relativa a la comptabilitat completa de l’ajuntament i les fundacions públiques, als decrets d’alcaldia, a la contractació i al registre d’entrada i sortida de la Paeria.
  2. L’accés a la informació es lliurarà preferentment en suport informàtic, en els formats reutilitzables i amb còpia de l’arxiu informàtic original en que s’ha elaborat la informació, sense filtres ni omissions de cap tipus. Només es lliurarà còpia amb format no reutilitzable o format escanejat, en aquells documents que per la seva antiguitat no es disposi de l’original en suport informàtic.
  3. L’accés a la informació que suposi còpia d’arxius informàtics es lliurarà sense retard. L’accés a la informació d’expedients complerts es pactarà amb els funcionaris o caps de secció en el mínim temps possible, sense entorpir el normal desenvolupament de la feina dels funcionaris.
  4. L’equip de govern notificarà als funcionaris i serveis municipals els acords d’aquesta moció i la nova regulació que afecta l’accés a la informació dels regidors.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest