El POUM, un vestit a mida per a interessos privats a Torre Salses, l’ARE de Carrefour, les torres de la Llotja i Gran Gardeny

Posted on Posted in Comú de Lleida, Notícies, Paeria and tagged , , , , .

El Comú de Lleida denuncia que l’equip de govern vol utilitzar el Pla d’Ordenació Urbana Municipal per afavorir els interessos de grans inversors i constructores en detriment d’interès general de la ciutat. Volen aprovar un POUM que no aporta millores en el desenvolupament a llarg termini del traçat urbà i rural del municipi i que fins i tot suposa un greu retrocés respecte al POUM aprovat al 1995 pel que fa a l’estructuració dels nous sectors urbans i a la qualitat de vida de les persones que hi viuran. La proposta de l’equip d’Àngel Ros també es planteja en contra de l’interès general i de la sostenibilitat de l’economia i el sector comercial i logístic de la ciutat.
L’equip de govern, amb el suport de C’s i PP, pretén aprovar el Pla Urbanístic amb preses, sense donar el temps i l’espai per poder afrontar un debat real amb els sectors afectats de la ciutat ni amb la resta de les forces polítiques. El POUM és un instrument que ha de configurar el futur de la ciutat en els propers vint anys i es desenvoluparà potser quan hi hagi ja un altre govern a la ciutat. És necessari que s’aprovi amb el màxim consens i no de forma exprés per deixar-ho tot lligat abans de marxar.

Desgranem 5 actuacions que exemplifiquen com s’està afavorint l’interès particular en contra de defensar l’interès general, que hauria de ser l’únic motor per la redacció d’un POUM.

1. Torre Salses: Eurofund s’estalvia els 1,2 milions del vial

Si Torre Salses es fa via POUM la ciutat perd els 1,2 milions d’euros que el promotor del macro-centre comercial, EUROFUND Investment la Villa SL, havia d’abonar per pagar el traçat de l’avinguda Víctor Torres, el vial d’accés a la zona comercial de Torre Salses, entre la Bordeta i els Magraners, segons establia el conveni urbanístic associat a la proposta de modificació de planejament. Com que s’incorpora al POUM exactament la mateixa proposta impulsada pel promotor, malgrat que no està aprovada, ja no hi ha modificació de planejament ni conveni urbanístic associat a aquesta. Permetre que, a través del POUM, un inversor privat s’estalviï 1,2 milions, no seria tracte de favor? No es pot fer un nou POUM a mida d’inversors privats, perquè això va en contra de l’interès comú i del patrimoni de la ciutat. Cal considerar també que un canvi d’aquesta magnitud al POUM hauria d’estar argumentat i justificat, exposant amb claredat quina raó d’interès públic pot motivar aquest canvi. Per això convidem a l’alcalde Àngel Ros a que expliqui a la ciutadania per quin motiu la Paeria aposta per introduir un canvi transcendent en el POUM que va contra l’interès comú.

Propostes del Comú:

  • Retornar l’ordenació urbanística del sector definida al POUM a l’actualment vigent obligant a l’aprovació de la Modificació Puntual de Planejament i a la signatura del Conveni de Col·laboració Urbanística com a passos ineludibles per a qui vulgui canviar la ordenació i usos del sector del SUR-42.
  • Introduir al POUM una especificació per al sector que limiti el sostre màxim comercial al 20% del sector i la incompatibilitat d’aquest sector predominantment residencial amb mitjanes i grans superfícies. Evitar generar un element que sigui un bloqueig a la trama urbana que hipotequi l’estructuració ordenada de la ciutat.

2. Via lliure a Carrefour per fer el planejament que vulgui

Al nou POUM se suprimeix l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) en què la multinacional Carrefour vol construir una superfície comercial de 55.000 m2, i passa a ser un Sector Urbà Delimitat (SUD) en el que es defineix fins al 30% del sector com comercial amb 92.095 m2. Aquest canvi comporta que el Ple de la Paeria ja no haurà d’aprovar els plans constructius d’aquesta cadena, que tindria llibertat per fer la modificació de planejament que vulgui. Altre cop urgeixen mecanismes de transparència perquè l’alcalde expliqui a la ciutat per què concedeix via lliura a aquesta multinacional, fet que -de retruc- pot suposar un fort cop al petit i mitjà comerç de la ciutat i a l’Eix Comercial com a tret diferencial de Lleida.

Propostes del Comú:

  • Mantenir l’ordenació del sector com a ARE.
  • Augmentar, introduir, la cessió de sostre per a pisos de titularitat pública.

3. Es deslliura de fer les torres de la Llotja

Amb l’excusa de simplificar processos, es porta a terme una homogeneïtzació de les claus urbanístiques que afecta de ple el Terreny sobre el qual s’han d’edificar les 2 torres al costat de la Llotja. Amb el nou POUM aquest solar ja no té una clau específica d’actuació urbanística i és deslliura de l’obligació de fer-hi les 2 torres. I tot això després que l’alcalde evités de totes totes el passat mes d’abril que el Centre de Negocis i Convencions recuperés la titularitat d’aquests terrenys per incompliment de les clàusules imposades al plec de condicions de l’alienació del solar. Altre cop el POUM va contra els interessos patrimonials de la ciutat.

Propostes del Comú:

  • Caldria fixar la obligació de mantenir el projecte urbanístic definit actualment en la parcel·la contigua a la Llotja per tal de no desvirtuar les càrregues urbanístiques associades a la propietat. En cas de no impulsar la construcció de les torres cal fixar la obligació de retornar la propietat de la parcel·la al CNC en els termes i els terminis del contracte de compravenda actual.
  • També cal instar a l’ajuntament a resoldre unilateralment el contracte per incompliment segons els article 14 de plec de condicions en l’apartat d’obligacions de l’adjudicatari per incompliment del termini d’un any en l’inici de les obres des de la data d’atorgament de la llicència d’obres.

4. Gran Gardeny: canvis que impedeixen la segona estació de tren

Al voltant d’aquest centre comercial situat al costat del Camp Escolar (abans anomenat Vallrufea) es preveuen una sèrie de modificacions que esdevenen un obstacle a que la ciutat pugui tenir en el futur una segona estació de trens, que el Comú considera necessària per al desenvolupament de la ciutat. El vial que portava als terrenys on aquesta es podia ubicar ha vist modificat el seu traçat, mentre que els terrenys sobre els quals es podia fer la segona estació perden els usos per a equipaments, impedint aquesta opció de futur, que valorem necessària per a una mobilitat sostenible en el nostre municipi.

Propostes del Comú:

  • Mantenir el predomini del sector com equipaments i logístics i lligar el seu desenvolupament a la construcció de la futura estació

5. S’eliminen les grans zones verdes que definien els barris de Balàfia i la seva continuïtat amb el Secà de Sant Pere

D’aquesta forma es deixa en mans del propietaris dels sectors No Delimitats la ordenació dels futurs barris de la ciutat. Al planejament que es proposa desapareixen tres zones verdes molt significades a les zones d’Hospitals-Balafia (parc del Noguerola), del Secà de Sant Pere-Marimunt i el de Rufea-Instituts, que estaven definides com a sistema de Parcs Urbans. Són tres àrees d’esbarjo de grans dimensions, que havien de servir per esponjar la futura trama urbana i per donar qualitat de vida a tota la ciutat.
La desaparició d’aquestes tres grans àrees verdes no està justificada en l’actual planejament i no es pot utilitzar la figura de sol no delimitat per eliminar-les i deixar en mans dels promotors urbanístics la configuració de les zones verdes del sector.
En la ordenació de les zones verdes no és suficient amb traslladar un comput de quantitat de metres quadrats en els Sectors No Delimitats. La projecció dels futurs espais verds no només ha de mantenir els paràmetres de quantitat, sinó sobretot han de mantenir la qualitat d’aquests, evitant fragmentar les zones verdes. Això no es respecta amb l’actual delimitació de No Delimitat. No es pot utilitzar els instruments jurídics de forma retorçuda.
Hi ha hagut unes transmissions de propietat que configurava els antics espais verds de la ciutat cap a empreses i companyies vinculades en la promoció immobiliària i la construcció.

Propostes del Comú:

  • Tornar a definir com a espais verds amb caràcter de Parcs Urbans els espais configurats a l’antic POUM com a Parc Urbà d’Hospitals-Balafia (parc del Noguerola), del Secà de Sant Pere-Marimunt i el de Rufea-Instituts

El Comú fa un plenari obert a la ciutadania el 15 de febrer

Per poder informar a la ciutadania i recollir propostes, el Comú de Lleida anuncia el Plenari de POUM dia 15 de febrer a les 19h al local del Comú de Lleida (c/Enric Pubill “Lo Parrano”, 12).
El Comú considera que és negatiu per a Lleida fer un POUM amb presses i que un equip de govern mai hauria de buscar una aprovació d’un document tant transcendent obeint a altres interessos que no siguin el bé comú. Demanem temps per cercar consensos amb la participació de la societat civil organitzada i tots els agents econòmics i socials.
A banda de les propostes que avui fem públiques enfront el pèssim POUM que planteja l’equip de govern, el Comú de Lleida està treballant una àmplia bateria de propostes que farem públiques en uns dies. Tots els suggeriments que compartirem amb esperit de consens pretenen corregir els greus atacs contra l’interès general de la proposta de POUM del Govern del sr. Àngel Ros i, alhora, aprofitar aquesta eina urbanística per impulsar la qualitat de vida, la millora de la mobilitat urbana i el desenvolupament econòmic del municipi.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest