La GAIP resol que els regidors del Comú han de tenir accés a les bestretes de caixa fixa d’Alcaldia

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de la Generalitat (GAIP) ha resolt que els regidors del Grup Municipal del Comú de Lleida tenen dret a accedir a les liquidacions de despeses de les bestretes de caixa fixa d’Alcaldia, així com a la documentació justificativa -tiquets i factures- corresponents. Una vegada més la GAIP dóna la raó a l’agrupació d’electors davant un altra vulneració del dret d’accés a la informació.
Malgrat que l’organisme de la Generalitat va resoldre el passat 15 de febrer que se’ns havia de facilitar còpia de les liquidacions de despeses de les bestretes de caixa fixa d’Alcaldia des dels anys 2006 fins al 2016, així com de la documentació justificativa corresponent, l’equip de govern no ha complert ja que no ens ha facilitat els tiquets i factures justificatius.
“Considerem preocupant que -fins i tot davant una resolució de la GAIP- l’equip de govern continuï buscant excuses per vulnerar el dret d’accés a la informació dels regidors electes, que fins i tot ens oferim a fotocopiar nosaltres mateixos la documentació que falta” ha explicat el regidor del Comú Carlos González.

Més de 4 mesos esperant
El Comú va demanar a la Paeria accés a les bestretes de caixa el passat 14 d’octubre, i 5 dies després la primera tinent d’alcalde va respondre que la informació relativa als anys 2006 a 2008 ja s’havien eliminat en aplicació de la normativa i que “pel que fa a la resta de la informació, procedeixo a cursar les instruccions oportunes als serveis econòmics per tal que procedeixin a recollir-la i li pugui ser lliurada tan aviat com sigui possible”. En no rebre la informació, el 10 de gener de 2017 el grup municipal va presentar reclamació davant la GAIP, que ara ha resolt que el Comú té dret a aquesta informació.
“L’interès públic en el control del bon ús dels recursos públics constitueix un interès públic superior que justifica l’accés a aquesta informació per part dels electes locals fins i tot encara que pugui revelar aspectes de la vida íntima del treballador afectat. Les despeses que pugui efectuar el treballador amb la targeta vinculada a la bestreta de caixa fixa no són, com s’ha vist, despeses privades (…) Es tracta, en definitiva, de despeses de fons públics vinculades a una determinada finalitat pública, i els càrrecs electes locals han de poder conèixer-les per tal de poder controlar que s’ajustin a aquesta finalitat” determina la GAIP, que conclou “Cal, per tant, que es lliuri la informació sol·licitada, i que, es faci en un termini breu, atès que l’Ajuntament ha disposat de gairebé quatre mesos per preparar-la, des de l’escrit de 19 d’octubre de 2016 en què es va comunicar al grup municipal reclamant que li seria lliurada tan aviat com sigui possible”.
Què són les bestretes o avançaments de caixa fixa?
Són, com el seu nom indica, bestretes o provisions de fons fetes a favor de determinades persones de l’Administració de què es tracti per tal que puguin abonar –eventualment, mitjançant una targeta de crèdit específica–, sense necessitat d’aprovació prèvia per part dels òrgans d’intervenció, despeses corrents de caràcter periòdic o repetitiu, com dietes, despeses de locomoció, material d’oficina no inventariable, conservació i altres de característiques similars. Les persones habilitades per disposar-ne han d’aportar els justificants corresponents, com a mínim, en el mes de desembre de cada any i només en poden disposar les persones a qui autoritzi l’entitat, i el seu import anual no podrà superar la quantia que fixi el Ple de la corporació 9.500 euros al 2016).
Més info:
La GAIP confirma que el document d’encàrrec de gestió del Club Banyetes no existeix
La mediació de la GAIP obliga la Paeria a entregar al Comú la seua comptabilitat i la de les fundacions

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest