Moció en defensa de l’autonomia dels municipis i de rebuig a la disposició addicional 27 dels PGE

Posted on Posted in Notícies, Paeria and tagged , .

Amb motiu de la tramitació del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat el Comú de Lleida presenta una moció perquè el Ple de la Paeria mostri el seu rebuig al contingut incorporat en la disposició addicional (DA) 27. La DA 27 suposa un nefast precedent per a l’autonomia dels ajuntaments en tant que té per objectiu dificultar i, en últim extrem, impossibilitar, la reversió a la gestió directa, per part de les entitats locals, dels serveis públics de competència municipal que es presten actualment en règim d’externalització. Això suposa, per via indirecta, la seva prohibició de facto, en un moment en que aquest debat es troba present en la nostra societat i en els plens dels nostres ajuntaments.
La DA 27 soscava encara més el principi d’autonomia local. Cal garantir la capacitat de les entitats locals per a decidir lliurement la forma de prestació dels serveis públics, sense limitacions que afavoreixin el model de gestió privada enfront de la pública. Som molts els que apostem per la gestió pública dels serveis que oferim als nostres veïns i veïnes com la millor garantia que aquests siguin de qualitat, garanteixin unes condicions laborals dignes i el control democràtic per part dels ciutadans i ciutadanes.
L’esmentada disposició limita la incorporació de personal laboral en les administracions públiques en els supòsits en què un Ajuntament o una comunitat autònoma acordi apostar per la gestió directa dels serveis públics revertint la gestió privada realitzada a través d’empreses concessionàries. Aquesta disposició suposa un atac directe als processos de reversió cap a la gestió pública directa per les administracions públiques, empresos en nombrosos ajuntaments o comunitats autònomes en relació als procediments de subrogació dels treballadors.
Motius per instar la Paeria a oposar-se a aquesta nova mesura regressiva
1. Ataca el principi d’autonomia consagrat a l’article 140 de la CE. La Constitució garanteix l’autonomia dels municipis, els quals gaudiran de personalitat jurídica plena. El seu govern i administració correspon als respectius ajuntaments, integrats pels batlles i els regidors. Els regidors seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per la llei. Els alcaldes seran elegits pels regidors o pels veïns. La llei regularà les condicions en què sigui procedent el règim de consell obert.
2. Obstaculitza severament els processos de reversió cap a la gestió directa dels serveis i obres de titularitat pública que actualment estan gestionats per empreses i entitats privades mitjançant contractes, en posar traves per incorporar amb garanties als treballadors que actualment presten els seus serveis amb provada experiència i professionalitat.
3. Suposa un nou obstacle legal als ja coneguts, i que contradiuen un dels supòsits pilars de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, com és l’eficiència en la prestació dels serveis públics obviant que la gestió indirecta-privada dels serveis públics locals presenta nombrosos inconvenients: majors costos dels projectes enfront de les alternatives convencionals (costos financers superiors i pagament dels beneficis de les empreses que gestionen el servei); no existència de transferència real del risc a les contractistes perquè en cas de fallida/concurs els costos de rescat recauen en l’administració i aquests solen ser molt alts; la rigidesa deguda a la llarga durada dels contractes i qualsevol modificació implica increment de cost per a l’administració; els alts costos de transacció per a l’administració derivats del disseny, planificació i control de la contractista; l’opacitat del sistema donat el seu caràcter comercial i la possible existència de mercats secundaris.
4. La gestió directa dels serveis públics no és només una opció política legítima, jurídicament viable i econòmicament sostenible sinó que també és més eficient, més sostenible i més garantista dels drets dels i les treballadores i de la potestat configuradora dels i les usuàries que no pas la gestió indirecta d’aquests serveis.
Considerem absolutament necessària la retirada de la DA 27 dels pressupostos generals i instem a tots els grups municipals a que treballin per a això i es posicionin a favor de la moció que el Comú presentarà al Ple de la Paeria. La moció s’impulsa en molts municipis de l’estat a través de la Red Municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes. Té per únic acord el següent:
El Ple de l’Ajuntament de Lleida instarà al Govern de l’Estat i als Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats a l’eliminació de les DA 27 del projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest