Noves al·legacions al polígon de Torreblanca Quatre Pilans

Posted on Posted in Ciutat per treballar, Ciutat per viure, Comú de Lleida, Notícies and tagged , , , , .

El comudelleida ha presentat dues noves al·legacions al pla director del polígon de Torreblanca Quatre Pilans per evitar processos especulatius en la compra-venda del sòl requalificat i per prioritzar les zones destinades a giga parcel·les en el desenvolupament del pla.

«Amb aquestes dues noves al·legacions proposem mesures per garantir que el desenvolupament del nou polígon serveixi realment a l’objectiu principal del Pla, que és la posada a disposició de terrenys per cobrir la demanda de parcel·les de gran format, i no per a processos especulatius o per competir amb el sòl actualment ja disponible per a parcel·les de menor dimensió» ha explicat el regidor del comúdelleida, Sergi Talamonte.

Definir un pla d’etapes per al desenvolupament del polígon

Segons les dades del propi Pla Director, a la Plana de Lleida hi ha actualment 1.810Ha de sòl industrial disponible, de les quals n’hi ha 838Ha pendents de delimitació al subsistema de Lleida, on es poden planificar parcel·les mitjanes i grans. De manera que la necessitat del nou polígon de Torreblanca Quatre Pilans es justifica bàsicament per la necessitat d’oferir espai per a parcel·les de gran format, les giga parcel·les, destinades a grans complexos productius i de logística.

Per això, en les noves al·legacions presentades ahir es proposta de pla d’etapes en el desenvolupament del polígon, pel qual no es puguin desenvolupar els sectors de parcel·les mitjans i grans (clau 6Ca al plànol) fins que no s’hagi desenvolupat almenys un 20% dels sectors de giga parcel·les (clau 6Cb al plànol).

«No tindria sentit que el resultat de la implantació de Torreblanca fos la transformació d’una part important de la nostra Horta per implantar activitats econòmiques que podrien ubicar-se en sòl industrial ja existent, i que no es desenvolupés la part de les giga parcel·les, que és la principal motivació del nou polígon», ha valorat Sergi Talamonte.

A més, el comúdelleida ja va reclamar, en les anteriors al·legacions, una reducció de les dimensions del polígon, desafectant la zona de Quatre Pilans, on no s’hi preveuen aquest tipus de giga parcel·les. Aquesta reducció evitaria afectar la zona de l’Horta més propera a Mangraners i on es concentra la major afectació a finques particulars.

Plànol de la qualificació del sòl del polígon de Torreblanca Quatre Pilans

Evitar processos especulatius

L’altra nova al·legació del comúdelleida reclama que la normativa del Pla Director inclogui una directriu per garantir que les operacions de compra dels terrenys requalificats responguin als objectius de desenvolupament industrial i no a objectius purament especulatius. Per això es proposa que en els plecs de venda de les parcel·les s’hi introdueixi una clàusula per impedir la revenda dels terrenys en un període de cinc anys.

«Les condicions econòmiques fixades en el Pla Director, amb un preu de venda molt baix, poden donar peu a casos de pura especulació en la compra-venda de terrenys, produint un greuge als propietaris amb menys capacitat econòmica», ha explicat Sergi Talamonte. «Per això, considerem que cal assegurar que els compradors de les finques són els propietaris finals interessats a desenvolupar activitat econòmica a l’àmbit».

 

Més informació:

Podeu veure la resta d’al·legacions que hem presentat aquí: Al·legacions al polígon de Torreblanca-Quatre Pilans

I aquí trobareu tota la documentació del Pla Director urbanístic d’activitat econòmica de la Plana de Lleida

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest