POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

“El Comú de Lleida”, amb NIF G25824970 és el responsable del Tractament de les seves dades. L’Usuari podrà contactar amb el Responsable de Tractament per algun dels mitjans exposats a continuació:

El Comú de Lleida informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades en el Reglament de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016 , d’ara endavant RGPD, la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal de 13 de desembre de 1999, en endavant LOPD, el Reial Decret 1720/2007 pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD de 21 de desembre de 2007, i la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic de 11 de juliol de 2002, en endavant LSSI i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament dels dades personals de l’Usuari.

El Comú es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del lloc web http://www.comudelleida.cat així com la present política de privacitat.

DADES PERSONALS

Aquest lloc web mitjançant els formularis, Google Forms i correu electrònic recapta la següent informació dels seus clients:

  • Nom i cognoms
  • Correu electrònic
  • Telèfon
  • DNI / NIE / Passaport
  • Adreça completa i codi postal
  • Dades bancàries com el banc o caixa i l’IBAN
  • Data de naixement

FINALITATS I LEGITIMACIÓ

Les dades demanades al formulari “d’adhesió” de la web, en paper o en el cas de marcar la casella d’adhesió a qualsevol altre formulari, es tractaran amb la finalitat d’atendre a la relació entre l’Usuari i l’organització, i en concret, es tractaran per a les següents finalitats:

1. Gestionar els processos electorals del Comú de Lleida, incloent la gestió del cens, la participació en els processos electorals, la supervisió de les campanyes electorals, la votació en els esmentats processos i la formació, supervisió i gestió de les Comissions, Consells i altres òrgans derivats del procés de votació.

2. Comunicar per correu electrònic, Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, SMS o trucades telefòniques a l’Usuari fent-li arribar informacions que puguin ser de l’interès de l’Usuari i / o considerada pel  Comú de Lleida com útil en relació amb l’activitat de l’entitat i en general activitats i tallers que organitzi l’organització.

La base legal per al tractament d’aquestes dades serà el consentiment de l’interessat, és a dir, el seu consentiment.

Les dades recollides a través del formulari participa es tractaran amb la finalitat de comunicar amb l’interessat. La base legal per al tractament d’aquestes dades serà el consentiment de l’interessat, és a dir, el seu consentiment.

Les dades recollides a través del formulari contacte es tractaran amb la finalitat de comunicar amb l’interessat. La base legal per al tractament d’aquestes dades serà el consentiment de l’interessat, és a dir, el seu consentiment.

Les dades recollides a través del formulari enriqueix el nostre debat es tractaran amb la finalitat gestionar i discutir la seva proposta. La base legal per al tractament d’aquestes dades serà el consentiment de l’interessat, és a dir, el seu consentiment.

Les dades recollides a través del formulari de “Subscriu-te al nostre butlletí” es tractaran amb la finalitat de comunicar amb l’interessat fent-li arribar informacions que puguin ser de l’interès de l’Usuari i / o considerada pel Comú de Lleida com útil en relació amb l’activitat de l’entitat i en general activitats i tallers que organitzi l’organització. La base legal per al tractament d’aquestes dades serà el consentiment de l’interessat, és a dir, el seu consentiment.

Les dades recollides a través del formulari d’aportacions periòdiques es tractaran per a la gestió dels procediments relacionats amb la tramitació de la donació a través dels mitjans digitals dels que l’organització és titular. Si la donació supera els 2.000 €,  El Comú de Lleida publicarà el nom i cognoms del donant en la pàgina web. L’usuari pot accedir al codi ètic del Comú de Lleida a través del següent enllaç: codi ètic.

La base legal per al tractament d’aquestes dades serà el compliment d’una obligació legal, llevat de la publicació de les dades a la pàgina web http://www.comudelleida.cat, la legitimació està basada en l’interès legítim del Comú de Lleida en complir el seu codi ètic.

Les dades recollides a través dels formularis abans assenyalats són les estrictament necessàries perquè el Comú de Lleida compleixi amb les finalitats descrites anteriorment, de manera que, de no omplir-los, no podrem complir amb elles.

Les dades recollides a través de l’enviament d’un missatge d’Alta a través de les aplicacions de Whatsapp i Telegram seran tractades per a la inclusió de l’usuari a un canal o grup d’aquestes aplicacions de caràcter públic en el qual la informació que es mostri en aquestes aplicacions ( nom, número de telèfon o foto) podrà ser visible per a la resta de participants d’aquest grup.

Les dades proporcionades es conservaran fins al terme de les finalitats per a les quals s’haguessin recaptat, es revoqui el consentiment o s’exerceixi el dret de supressió dels mateixos, conservant, en aquest cas, només aquelles sobre els quals recaigui una obligació legal de conservació, en els terminis fixats legalment.

XARXES SOCIALS

El Comú de Lleida compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, reconeixent-se responsable del tractament en relació amb les dades publicades pel  Comú de Lleida o de les dades que els usuaris enviïn privadament al Comú de Lleida amb la finalitat que siguin extretes.

El tractament que el Comú de Lleida durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, programes, notícies o qualsevol tema relacionat amb el Comú de Lleida.

En cap cas el Comú de Lleida extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtingués puntual i expressament consentiment per això.

L’organització només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web i xarxes socials de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet és responsabilitat dels seus legítims titulars.

DESTINATARIS DE LES DADES TRACTATS

Les dades personals i / o de navegació facilitats pels usuaris, llevat que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers i excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, no seran cedits a cap tercer aliè al Comú de Lleida, sense el consentiment exprés dels Usuaris excepte a les administracions públiques que en l’estricte compliment del marc legal vigent estiguin emparades legalment per a l’accés a les mateixes.

Per als Usuaris que efectuïn donacions al Comú de Lleida a través dels formularis previstos per a tal fi, les dades bancàries s’han de codificar i es transferiran a la entitat bancària “Caixabank”, entitat bancària del Comú de Lleida amb l’únic fi d’executar l’operació bancària.

L’usuari pot accedir al codi ètic del Comú de Lleida a través del següent enllaç: codi ètic. En compliment de les seves obligacions legals, el Comú de Lleida podrà enviar a l’Agència Tributària una llista dels donants i donacions efectuades cada any.

El Comú de Lleida contracta per a la gestió dels seus correus electrònics i llistes de distribució la plataforma proporcionada per l’empresa Mailchimp. L’usuari pot accedir a la política de privacitat de Mailchimp a través del següent enllaç: política de privacitat. MailChimp és una empresa d’origen nord-americana amb instal·lacions que s’ubiquen en aquest mateix país, es troba adherida als principis de “Privacy Shield” d’acord amb la Decisió 2016/1250 / CE del 12 de juliol de 2016, el que la converteix en una entitat amb un nivell adequat de protecció a efectes de la llei vigent.

El  Comú de Lleida utilitza formularis “Google Form” a través d’hiperenllaços en les xarxes socials: Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, eines de missatgeria: Telegram, Whatsapp, correu electrònic i SMS en què és titular d’un compte. Aquests formularis estan operats per Google. L’usuari pot accedir a la política de privacitat de Google a través del següent enllaç: política de privacitat. Google és una empresa d’origen nord-americana amb instal·lacions que s’ubiquen en aquest mateix país, es troba adherida als principis de “Privacy Shield” d’acord amb la Decisió 2016/1250 / CE del 12 de juliol, el que la converteix en una entitat amb un nivell adequat de protecció a efectes de la llei vigent.

El Comú de Lleida utilitza Whatsapp per a la inclusió en grups als usuaris que així ho indiquin i per les seves comunicacions. WhatsApp pot compartir les dades de l’usuari amb Facebook. Per a més informació veure la política de privacitat de Whatsapp. L’usuari pot accedir a la política de privacitat de Whatsapp a través del següent enllaç: política de privacitat.

El Comú de Lleida contracta l’empresa Dinahosting com a proveïdor d’infraestructura virtual, i en els servidors es troba allotjada la nostra web a l’empara de la Directiva 95/46 / CE i la Decisió 2002/2 / CE. L’usuari pot accedir a la política de privadesa de Google a través del següent enllaç: política de privacitat.

En la resta dels casos el Comú de Lleida col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers, excepte en casos de culpa i / o negligència del Comú de Lleida.

DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació, oposició o portabilitat del tractament, dirigint la seva sol·licitud o bé enviant correu electrònic a info@comudelleida.cat o bé mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport , dirigida a la següent adreça:

A L’ATENCIÓ DEL COMÚ DE LLEIDA, Carrer Segrià, 23, 3r  1a (C.P. 25006 Lleida).

L’interessat podrà reclamar davant l’AEPD. Podeu trobar els models per a l’exercici d’aquests drets a la pàgina web de l’AEPD

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En conseqüència de l’anterior, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic, Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, SMS o trucada telefònica, podrà comunicar-ho per correu electrònic a info@comudelleida.cat o per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció al Comú de Lleida en l’adreça indicada. En cas que l’Usuari rebi comunicacions de la nostra web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen en la pròpia comunicació o a través sol·licitud per correu electrònic a info@comudelleida.cat o mitjançant sol·licitud a la següent adreça:

“Comú de Lleida” Carrer Segrià, 23, 3r 1a, 25006 de Lleida.

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, el Comú de Lleida aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés nostra web, Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, SMS i correu electrònic del Comú de Lleida, com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través dels mateixos, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia organització, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. El Comú de Lleida no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

La totalitat de la informació facilitada per l’Usuari a través dels formularis del nostre web o a través dels formularis hiperenllaçats en els comptes del Comú de Lleida en Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, correu electrònic o SMS haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat al Comú de Lleida mitjançant els mateixos formularis. L’Usuari es responsabilitza de mantenir la informació facilitada actualitzada, de manera que correspongui en cada moment amb la seva situació present. L’Usuari serà l’únic responsable de la informació inexacta que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui al Comú de Lleida o a tercers.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present política de privacitat, web de http://www.comudelleida.cat o comptes del Comú de Lleida en Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, correu electrònic o SMS i de les activitats a través d’ells desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Per a qualsevol qüestió derivada de la interpretació o compliment que pogués derivar de l’accés o la utilització del nostre web, o dels comptes del Comú de Lleida en Telegram, Whatsapp, Facebook, Google +, Instagram, Twitter, Youtube, correu electrònic o SMS se sotmet als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.