Més habitatge públic i de protecció oficial

Volem més habitatge públic

És necessari i urgent proveir l’ajuntament de major nombre d’habitatges públics per poder fer front a l'emergència residencial i ser un actor clau en el control de preu de l'habitatge. Per aquest motiu volem augmentar la cessió obligatòria de sol per al sistema d’habitatges públics fins al 15m2 de sol per cada habitatge construït. Aquesta cessió s’hauria de fer preferiblement en modalitat de cessió de pisos. També proposem que les noves promocions puguin cedir el 8% dels habitatges construïts en cada sector al parc d’habitatges de titularitat pública a canvi d’un augment d’aprofitament.

Més habitatge de protecció oficial

És necessari millorar l'homogeneïtzació social de la ciutat, un reequilibri social i controlar el preu de l'habitatge. Proposem un augment de la reserva de sol per Habitatges de Protecció Oficial fins al 50% de sol edificable. En canvi, per lluitar contra l’estigmatització, és necessari reajustar l'excés de protecció oficial als barris més deprimits de la ciutat com Mariola, Balafia vella i els Mangraners.

Estendre Dret de retracte a tota la trama urbana

Per donar eines a l’ajuntament i augmentar el parc d’habitatge públic, en tots els casos on sigui econòmicament viable, proposem delimitar com a àrea on l’ajuntament pot exercir el dret de tanteig i retracte tota la trama urbana consolidada.