Com ens organitzem

El comúdelleida som una organització viva i evolucionem constantment per adaptar-nos als nous reptes. Al Gener del 2018 vam aprovar un Marc Organitzatiu que estructura els diferents espais de decisió política.

Assemblea del Comúdelleida

És el màxim òrgan polític, d’aprovació de línies de treball i de ratificació de la feina feta. És un espai obert a tothom on debatem i prenem els acords per consens.
 

Comissió d'Enllaç

Assumeix la funció de coordinació, traspàs d’informació i seguiment de la tasca de les diferents comissions o grups de treball, assemblees de barri i l’equip municipal. La Comissió d'Enllaç és l'òrgan de coordinació interna del comúdelleida.
 

Plenari

És l’òrgan deliberatiu del comúdelleida entre assemblees. Obert a la participació de la ciutadania, però especialment pensat com a espai de participació de les persones més actives en el treball del comúdelleida i les seves comissions. Té la funció d’informació i debat dels diferents temes que són competència de les comissions o grups de treball i de l'Equip Municipal.
 

Assemblea de Ple en Comú

És l’òrgan deliberatiu del comúdelleida i decisori de la posició a defensar en els diversos temes que es presenten al ple municipal. Té la funció d’informació i debat dels diferents expedients i mocions. Consensua i fixa els posicionaments i argumentaris que defensaran els regidors al ple.
 

Equip Municipal

Format pels càrrecs electes, les persones amb càrrecs específics vinculats al grup municipal del comúdelleida, i membres escollits per l’assemblea. Té autonomia d’organització interna i de presa de decisions en els temes de l’actualitat municipal. És qui executa les línies polítiques acordades a l’assemblea en l’àmbit institucional. L’equip municipal està permanentment en contacte amb les diferents comissions de treball i amb la Comissió d’Enllaç per tal de sintetitzar i transmetre la informació de les diferents àrees de l’ajuntament i per rebre recomanacions i arribar a consensos en les línies d’actuació en cada àrea.
 

Comissions de treball

Són els òrgans executius en cada àmbit, que han de dur a terme les directrius sorgides de l’Assemblea. La seva tasca és portar a terme aquelles actuacions que desenvolupin les decisions preses a l'assemblea i a elevar a l’assemblea propostes d’acció en els seus àmbits. Formades per persones amb capacitat de treball i motivació en cada àmbit, s'estructuren en dos grans grups:

Les Comissions tècniques desenvolupen tasques de funcionament ordinari del comúdelleida:
 
  • Tresoreria: encarregada dels comptes de la candidatura i de garantir-ne la transparència.
  • Comunicació: encarregada de la comunicació interna i externa.
Els Espais Temàtics desenvolupen l’activitat relacionada amb els àmbits de gestió municipal i en aquells temes que s’acordin en assemblea. Els espais Temàtics poden descentralitzar la seva tasca en grups de treball amb caràcter consultiu, formats per persones expertes en les diferents àrees, per treballar de forma puntual alguna qüestió concreta o per assessorar de forma periòdica sobre determinats temes.
Les comissions de treball són espais oberts a la participació de tothom que defensi els principis fundacionals i programàtics del comúdelleida. Participa.

 

Comissió de garanties

És l'òrgan encarregat de garantir els drets dels adherits i tenir cura que es compleixin els principis fonamentals, el codi ètic, i les normes de funcionament de la candidatura.