Principis


Documents fundacionals del comúdelleida

Manifest | Consens de Mínims

Manifest

En democràcia no hi pot haver més origen del poder ni més destinació del seu exercici que la voluntat i les necessitats de la ciutadania. L’anomenada casta política s’entesta a demostrar-nos, dia rere dia, any rere any, que ha oblidat aquest missatge essencial, i això, que sempre és criticable, resulta en aquests temps tan difícils, sagnantment intolerable.

Per això neix el comúdelleida, perquè la realitat ja no admet excuses ni esperes, perquè ja n’hi ha prou que als cafès i a les places siguem tants els que veiem tantes coses inadmissibles i no ens decidim a fer-les canviar amb l’excusa que no s’hi pot fer res, que tot és molt complicat, que res no és a les nostres mans.
No es pot fer tot, però s’hi pot fer molt. I tant que s’hi pot fer molt!

En democràcia no hi pot haver més origen del poder ni més destinació del seu exercici que la voluntat i les necessitats de la ciutadania.

Però per això cal que fem col·lectivament un pas endavant. Això és El Comú de Lleida, un pas endavant que volem fer plegats molts lleidatans i lleidatanes i al qual esperem que t’uneixis.

Perquè només si ens unim la gent de Lleida podrem canviar allò que ens sembla incomprensible que no es canviï.

Perquè només si ens unim la gent de Lleida podrem

 • Aconseguir que el vot no sigui un xec en blanc, que la voluntat dels lleidatans i les lleidatanes decideixi de manera real, mitjançant consultes, l’acció de La Paeria.
 • Fer que les decisions, contractes, concessions i comptes de la Paeria siguin totalment accessibles i transparents per a tots els ciutadans i ciutadanes de Lleida.
 • Actuar amb urgència perquè tothom tingui coberts els seus drets bàsics, com ho són un sostre, l’aliment, l’educació, la salut o l'accés a la cultura, i perquè les situacions de pobresa no condueixin a la pèrdua d’aquests drets.
 • Convertir l’economia en una eina al servei de la societat i del bé comú i exigir que els criteris ètics determinin amb qui treballa la Paeria i a qui dóna suport.
 • Dotar de caràcter progressiu els impostos que depenen de la Paeria, és a dir, que les taxes siguin variables en funció del nivell econòmic de les persones.
 • Reduir, clarificar i accelerar els tràmits administratius que facilitin l'empenta de la iniciativa privada en la creació de llocs de treball.
 • Prioritzar les inversions i les despeses vinculades amb les necessitats reals de les persones, tot eliminant despeses supèrflues derivades tant de la mala gestió com de la realització d’infraestructures ineficients o fins i tot innecessàries.
 • Assumir com a deute de tots només allò que hagi estat invertit en benefici de la ciutat i exigir responsabilitats a aquells que hagin contret deute no destinat a aquesta finalitat.
 • Fer més eficient el funcionament de l’Administració municipal.
 • Potenciar mecanismes d’eficiència energètica que tendeixin a l’autoabastiment.
 • Afavorir una integració real de la ciutat i de l’horta i donar suport al sector agroalimentari ecològic i de qualitat, tot afavorint el consum de productes de proximitat.
 • Vetllar perquè el model d’urbanisme i d’arquitectura sigui, per damunt de tot, un model al servei de les persones.
 • Suprimir qualsevol privilegi derivat de la feina política, tot establint-ne la dedicació exclusiva i l'eliminació de la duplicitat de càrrecs i de sous.

fes un pas endavant, participa


 

Consens de mínims

un pas endavant

Aquest document és fruit del consens assolit en nombroses assemblees i continua en procés d'elaboració. No és, doncs, un document tancat, sinó el dibuix d'un mapa que es va i s'anirà fent de mica en mica més precís. Dubtàvem de fer-lo públic per les seves mancances i la seva falta de concreció en alguns aspectes. Però precisament per aquest motiu calia fer-lo públic, perquè quedi clar que ni el document ni el projecte estan tancats i que necessiten ambdós de la col·laboració de tots aquells que s'hi vulguin implicar.

Tots i totes podem fer alguna cosa per tal que la política es faci d'una altra manera, cadascú de nosaltres pot aportar el seu granet o el seu cabas de sorra des del seu àmbit: gent de la petita i mitjana empresa, persones aturades, estudiants, pares i mares, treballadors i treballadores de tots els sectors... Esperem, doncs, les vostres informacions i les vostres propostes sobre el funcionament i les mancances en les diverses àrees d'activitat de la ciutat i en les diverses àrees de govern de la ciutat. Totes són importants i totes seran benvingudes.

Us convidem, doncs, a participar en aquest procés. Consulteu els actes que s'aniran convocant i feu-hi cap. També podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic.

Que el document no estigui tancat no vol dir que no mostri ben a les clares la direcció en què es mou el projecte, i aquest és el segon motiu, tan important com el primer, per fer-lo públic. El sotmetem, doncs, a la vostra consideració.

cartografía per a un consens

participació ciutadana

En tots i cadascun dels punts que detallem a continuació, s'entén que la participació ciutadana n'és l'eix vertebrador, és a dir, en tot moment és la població qui decideix les polítiques. Aquestes són el resultat de les iniciatives de l’equip de govern que comptin amb el suport ciutadà o bé de la pròpia iniciativa popular.

La democràcia no és realment democràcia si no és democràcia participativa, si els ciutadans i les ciutadanes no exerceixen la iniciativa i alhora el control de l’acció política. Per això tant les actuacions que s’hagin d’efectuar sobre l’entorn més proper de les persones com les obres de gran envergadura, i de manera especial qualsevol decisió que afecti de manera fonamental el rumb de la política hauran de ser sotmeses, mitjançant consultes, a l’acceptació o el rebuig dels ciutadans i ciutadanes.

La Paeria ja compta amb un Reglament de participació ciutadana. Malauradament no ha existit la voluntat d'actualitzar-lo ni la de fer-lo més fluït, ni sobretot la de permetre que aquesta participació pugui representar alguna vinculació, algun compromís que lligui les decisions de l'equip de govern amb la voluntat de la ciutadania. Amb l’objectiu de facilitar i potenciar la participació es posaran realment en pràctica els mecanismes que la legislació ja preveu i s’arbitraran nous mecanismes allà on els ja existents es mostrin insuficients. Avui es parla molt d'Administració oberta. Cal implantar-la, consolidar-la i anar encara un pas més enllà, cap a la Governança oberta.

transparència i traçabilitat en tots els àmbits

L’Ajuntament és un instrument de servei a les persones, i aquest servei ha de poder ser fiscalitzat en tot moment per les persones a qui va adreçat.

Per això, tot aprofitant les noves tecnologies, la transparència ha de ser absoluta i sense obstacles. A més, es celebraran auditories periòdiques per tal de garantir que la feina es fa ben feta: sense amiguismes, sense despeses supèrflues i amb eficàcia.

La transparència ha de ser absoluta i sense obstacles.

S'eradicarà el clientelisme. Totes les contractacions i totes les concessions administratives, independentment del seu import, seran públiques i transparents, i podran ser revisades per la ciutadania. S'evitarà així l'opacitat derivada de la possibilitat de camuflar grans despeses fragmentant-les en petites partides.

foment de l'economia social i del bé comú

L'Ajuntament ha de vetllar en tot moment perquè l'economia sigui una eina al servei de la societat i del bé comú.

En l'ús dels seus propis recursos, la Paeria adoptarà criteris ètics i de bé comú, tant a l'hora de determinar les empreses i entitats amb què treballarà (banca, energia, proveïdors...) com en el suport específic que rebin empreses i entitats concretes. La sostenibilitat, el respecte a les persones, l'esperit del cooperativisme... no poden ser simples ornaments publicitaris sinó línies d'actuació afavorides des dels poders públics.

L'Ajuntament és un agent econòmic per si mateix i ha de ser, sobretot, un agent dinamitzador i col·laborador amb els agents econòmics de la ciutat, tot estimulant i facilitant l'empenta de la iniciativa privada en la creació de llocs de treball. Entre altres mesures, resulta imprescindible reduir, clarificar i accelerar els tràmits administratius.

el percentatge aplicat en les taxes no serà uniforme, sinó variable en funció del nivell econòmic de les persones.

Pel que fa als impostos, aquells que depenen de la Paeria tindran caràcter progressiu, és a dir, el percentatge aplicat en les taxes no serà uniforme, sinó variable en funció del nivell econòmic de les persones.

viabilitat pressupostària

La gestió econòmica no pot ser presentada com un pur exercici mecànic de suma i resta, sinó com una decisió compromesa i pública sobre on se suma i on es resta. L’Ajuntament disposa de recursos per fer moltes coses, fins i tot en aquests moments de dificultats econòmiques. El que resulta imprescindible és establir quines són les inversions i les despeses prioritàries en cada moment i en cada context social, laboral o econòmic.

S'evitaran despeses supèrflues derivades de la mala gestió, de la manca de previsió i de la construcció d'infraestructures.

Es vetllarà per l'eficiència dels serveis públics. Apostarem per la gestió pública i cooperativa dels serveis municipals. Es farà una auditoria dels contractes actuals d'externalització i privatització i s'endegaran plans per remunicipalitzar els serveis públics bàsics, com l'aigua, l'enllumenat públic, els serveis socials i la neteja i residus.

En els casos en què es facin concessions o adjudicacions a empreses privades, en el període de transició en la remunicipalització dels serveis bàsics i en el tracte amb proveïdors, s'establiran plecs de condicions que incorporin criteris ètics i d'economia cooperativa. En qualsevol cas es revisarà el grau de compliment dels plecs de condicions per part de les empreses.

Cal optimitzar el funcionament de l'Administració municipal. S'aprofitaran els mecanismes ja existents i se'n crearan aquells que siguin necessaris per ordenar, potenciar i fer més eficient la feina de tot el personal de l'Administració municipal.

Es realitzarà una auditoria del deute de La Paeria, que constitueix una gran llosa en les possibilitats de despesa i d'inversió municipals. Es procedirà al pagament urgent de tot el deute legítim, i al mateix temps es decretarà l’impagament del deute il·legítim, és a dir, del deute contret sense cap benefici per a la ciutat i del qual s’ha d’exigir responsabilitats a aquells que el van contreure.

garantia dels drets bàsics de la ciutadania

La Paeria ha de vetllar per tal que tothom tingui coberts els seus drets bàsics com ho són un sostre, l’aliment, l’educació, la salut o l'accés a la cultura.

Cap pavelló, cap plaça, cap remodelació d'edificis municipals, cap... pot tirar endavant mentre hi hagi persones a Lleida que no tenen garantit un plat a taula

S'actuarà urgentment per frenar la pèrdua dels drets bàsics per situacions de pobresa. Sempre mantenint una especial atenció cap a les necessitats dels col·lectius més desafavorits, el criteri en la política de suport a les necessitats dels ciutadans sempre serà la relació entre les necessitats de les persones i la seva situació econòmica particular.

Les actuacions de caràcter assistencial resulten imprescindibles i han de ser potenciades en l'actual situació d'emergència social. Aquestes polítiques, però, només tenen sentit si van acompanyades d'actuacions que promoguin l'autonomia de les persones, la recuperació en la capacitat per cercar solucions i la responsabilitat en la lluita per millorar la seva situació.

Com a dret bàsic, l’Ajuntament tindrà especial cura de la seguretat ciutadana, tot arbitrant els mecanismes necessaris per tal de potenciar la funció de servei a la ciutadania de la Guàrdia urbana.

eliminació de privilegis polítics

S'establiran reduccions per als salaris dels càrrecs públics. La remuneració ha de ser l'adequada per a una funció de responsabilitat, però cal establir amb claredat uns límits raonables.

La tasca al capdavant dels afers públics de la ciutat requereix tota la dedicació i no és compatible amb les duplicitats de càrrecs que actualment estan generalitzades, tot generant d'una banda una dedicació insuficient i de l'altra una acumulació de sous que considerem indefensable.

S'establirà una limitació de mandats en l'exercici dels càrrecs públics.

Per exercir la seva funció, un càrrec electe necessita sovint, a més del personal propi de l'Administració, de persones de confiança qualificades i amb les quals comparteix el seu projecte polític. L'abús que se n'ha fet exigeix, tanmateix, una clara racionalització i reducció dràstica d'aquests càrrecs de confiança.

Les dietes seran assignades de manera transparent i es vetllarà sempre perquè aquestes responguin a actuacions que les facin necessàries.

S'establirà una limitació de mandats en l'exercici dels càrrecs públics.

model de ciutat

Es potenciarà la integració de la ciutat i l'horta, enteses com una totalitat. S'obriran canals de contacte i enriquiment mutu. Es donarà suport al sector agroalimentari ecològic i de qualitat i es fomentarà el consum de productes de proximitat.

Es vetllarà per l'eficiència energètica. Es posaran en marxa mecanismes d'estalvi públics i municipals per a potenciar l'autoabastiment energètic. Es potenciarà el sector primari i energètic per tal d'afavorir el desenvolupament i generar ocupació.

El model d'urbanisme i arquitectura serà a la mida de les persones. Es fomentarà l'espai públic com a lloc de gaudi, trobada i cultura.


Enriqueix el nostre debat

Aporta el teu granet amb la teva proposta

El teu nom

El teu email (*)

Assumpte

MissatgeObligatori

També ens pots enviar un fitxer adjunt

(*) Encara que no és obligatori, un correu de contacte pot ser útil per ampliar informació o poder respondre una consulta.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades.

Responsable: Associació Assemblea Pel comúdelleida.
Finalitat: Atendre el seu missatge.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinatari: El comúdelleida. No es cediran dades a altres tercers excepte per estricta obligació legal.
Drets: Pot accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional, escrivint al correu electrònic info@comudelleida.cat.
Informació addicional: Pot consultar informació addicional en la Política de Privacitat de la nostra web.