Transparència, participació, eficiència i estalvi, bases del cartipàs municipal que proposa el Comú de Lleida

Posted on Posted in Notícies and tagged , , , , , , , .

L’agrupació d’electors ha iniciat el treball col·lectiu per concretar la proposta de cartipàs. Una comissió oberta està donant forma al document que presentarem a la resta de formacions i que se sustenta en el codi ètic i el marc organitzatiu que regeixen el Comú. Malgrat que la proposta de cartipàs, lògicament, encara està oberta, en desgranem ja les línies principals. Cerquem així el màxim de transparència, anar fent públic, en cada moment, en quina fase es troba el treball conjunt. Totes les propostes hauran de ser ratificades per l’assemblea oberta que farem el proper dimecres 10 de juny a les 20h.
Sobre les sessions plenàries

 • Reforçar els mecanismes d’informació als grups municipals i a la ciutadania sobre l’activitat de l’ajuntament: facilitar i publicar la informació prèvia. També publicar els acords via web i presencialment a través dels centres cívics i altres dependències municipals i a través del butlletí.
 • Especialment, encomanar una auditoria dels comptes de la qual se’n faria responsable la comissió especial de comptes, però que hauria de comptar també amb participació ciutadana i la col·laboració dels diferents àmbits de l’ajuntament, especialment de la comissió d’hisenda i transparència.
 • Introduir mecanismes de consens i de consulta ciutadana en la presa d’acords per part del ple municipal:
 1. consens com a primera via per a l’adopció d’acords
 2. obligatorietat de convocar consultes ciutadanes vinculants per a l’adopció d’acords que comprometin parts significatives del pressupost i/o que comprometin les finances de la Paeria a llarg termini
 3. intervenció dels òrgans de participació territorial per a la presa d’acords sobre barris (per exemple, sobre la part del pressupost destinat al barri, sobre actuacions d’especial impacte) amb caràcter vinculant
 • Reforçar i facilitar també altres mecanismes de participació, com la presentació de propostes, esmenes, precs i preguntes al Ple per part de la ciutadania
 • Eliminar la figura de cap de l’oposició per anacrònica i perquè entenem que en la Paeria més plural de la història perd tot sentit.
 • La Junta de Portaveus s’ha de reunir amb una antelació mínima de 7 dies naturals abans del Ple, i ha de tenir potestat per fer l’ordre del dia de la sessió plenària. Els decrets d’alcaldia seran posats en coneixement de la junta de portaveus també amb aquesta antelació.
 • La potestat d’aprovar decrets d’alcaldia s’ha de limitar als aspectes previstos per la llei o que tinguin caràcter d’urgència.
 • Sobre un possible canvi de l’horari dels plens, és necessari valorar pros i contres i cercar el consens, tant de les formacions polítiques com de la ciutadania.
 • La Paeria, en pro de la transparència i la participació, ha d’assumir la retransmissió en temps real per streaming (vídeo i àudio) de tots els plens, i arxivar-los en un espai de fàcil accés per a la ciutadania.
  Trobada comissió cartipàs Comú

  Trobada comissió cartipàs Comú


  Sobre l’estructura municipal
 • Reduir el nombre de regidories i fer-les coincidir amb els àmbits de treball de les comissions informatives
 • Comptar amb l’assessorament dels tècnics municipals per a la reorganització dels àmbits de treball
 • A l’espera del debat amb els grups polítics i d’aquest assessorament, s’assenyalen com a àmbits de treball/regidories:
 1. Drets socials
 2. Cultura, educació i esports (podria incloure’s a drets socials)
 3. Serveis públics
 4. Model de ciutat – urbanisme
 5. Promoció econòmica: agricultura (horta), indústria, energia, turisme i serveis
 6. Seguretat i convivència
 7. Hisenda i transparència i règim interior: afegint atribucions de transparència
 • Incloure un encàrrec específic de realització d’una auditoria dels comptes, amb especial atenció a l’auditoria del deute i dels serveis públics. Aquesta auditoria hauria de comptar amb mecanismes participatius i es coordinaria des de la Comissió especial de comptes.
 • Valorar la creació de comissions específiques i temporals per al debat i decisió sobre les grans línies del model de ciutat i per a l’actuació sobre les emergències socials.
 • Revisió de la política de contractació de personal eventual, per evitar duplicitats entre càrrecs polítics i càrrecs tècnics que poden ser ocupats per funcionariat.

 • Assignació de recursos per contractació d’eventuals a tots els grups polítics.

 • Crear i reforçar els òrgans de participació ciutadana:
 1. Consell social de ciutat, que dóna entrada a les diferents entitats
 2. Comissió de suggeriments i reclamacions. Tot ciutadà pot fer arribar precs i preguntes per formular al Ple.
 3. Assemblees de barri (òrgans de participació territorial). El acords de Ple que afecten de manera important un barri, han de comptar amb l’aprovació prèvia de les persones del barri a través d’un procés participatiu.

 
Assemblea Comú 19 abril 3
Règim econòmic

 • Traslladar les propostes del Codi Ètic en quant a reducció de retribucions.
 • Això implica eliminar totes les contraprestacions afegides al sou, excepte les dietes justificades per activitat laboral fora de la ciutat. Apostem per una reducció al voltant del 30% en les retribucions als càrrec polítics, que sortiria en la major part de l’eliminació dels pagaments que s’afegeixen al sou, en forma de dietes fixes, retribucions per assistència a comissions, descomptes i gratuïtat en serveis com el pàrquing, entre d’altres.
 • Els regidors del Comú de Lleida tindran dedicació exclusiva, d’acord amb el que estableix el codi ètic, encara que el règim local limita a 18 les dedicacions exclusives per a regidors de municipis de la mida de Lleida. Proposem que cada grup tingui dret a un mínim de dos dedicacions exclusives.

  Totes les propostes de la comissió de cartipàs del Comú de Lleida hauran de ser ratificades per l’assemblea oberta que farem el proper dimecres 10 de juny a les 20h.

Ajuda'ns a difondre
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest